شرایط پرداخت


  • در صورت عدم نیاز به بازرسی تجهیز و یا تجهیزات از سمت خریدار:

پس از تایید PO (سفارش خرید) توسط خریدار و پیش از حمل تجهیز و یا تجهیزات ، خریدار موظف است %100 مبلغ مندرج در فاکتور را ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری به حساب "فروشنده" واریز نماید، مگر آن که به صورت کتبی شرایط دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

  • در صورت نیاز به بازرسی تجهیز و یا تجهیزات از سمت خریدار:

پس از تایید PO (سفارش خرید) خریدار موظف است %70 درصد مبلغ مندرج در فاکتور را بعنوان "پیش پرداخت " ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری به حساب "فروشنده” واریز نماید، مگر آن که به صورت کتبی شرایط دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

پس از انجام بازرسی و تایید عملکرد و اصالت تجهیز و یا تجهیزات توسط بازرس و پیش از حمل، خریدار موظف است %30 باقی مانده از مبلغ مندرج در فاکتور را ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری به حساب "فروشنده” واریز نماید.

  • درصورت انتخاب گزینه های حمل و نقل، کالیبراسیون و آزمایشگاه، هزینه خدمات مذکور بصورت جداگانه به فاکتور اضافه خواهد شد و مسئولیت پرداخت هریک برعهده خریدار می باشد.

دریافت آخرین آپدیت تجهیزات پاترونت


آدرس: تهران - خیابان حافظ

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ساختمان ابوریحان

تلفن: 02188643294

فکس: 02188794236

© Copyright 2019 - 2024 Patronet. All rights reserved.